วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555


(34)


รายชื่อครูคณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ที่
ชื่อ สกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
1
นายสมยศ         โครตบรม     
วิทยาศาสตร์
2
นายธวัชชัย        วัชรประทีป
ภาษาไทย
3
นายศิริศักดิ์        ภักดียา
สุขศึกษา
4
นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร์
ศิลปะ
5
นางปราณีต       วงศ์ปัดแก้ว
สังคมศึกษา
6
นางบุษกร          เขียวโพธิ์
สังคมศึกษา
7
นางดวงฤทัย      กล้าหาญ
คณิตศาสตร์
8
นางสายฝน        ศิริทรัพย์
คณิตศาสตร์
9
นางชนนิกานต์    ทองคำ
ภาษาอังกฤษ
10
นายชัยยันต์         ไม้กลาง
คณิตศาสตร์
11
นางสาวกุมาริน   ชาลีแสน
วิทยาศาสตร์
12
นางจันทร์เพ็ญ     อุทุมทอง
13
นางนิลจิรา          อยู่สืบเชื้อ
14
นางสุนันทา         หาผลดี
คอมพิวเตอร์
15
Miss zhou       jiangping
จีน
16
Miss Emily     andrews
ภาษาอังกฤษ
17
นางสาวเมธิตา   เมืองวงศ์
จีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น