วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
                                                                                                                                     
โครงงานน้ำพริกกุ้งเสียบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่31/44
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มผู้ศึกษา
1.นายพรหมโชติ               สาระบุตร         ชั้นม.4/7        เลขที่ 16
2.นายสาธิต                       เดือนกลาง        ชั้นม.4/7        เลขที่ 19
3.นายอมรเทพฤทธิ์           เทียมกระโทก    ชั้นม.4/7       เลขที่ 23
4.นางสาวกานพลู               ยศกลาง            ชั้นม.4/7       เลขที่ 28
5.นางสาวจิรวรรณ              ดกกลาง           ชั้นม..4/7      เลขที่ 29
6.นางสาวจิราภรณ์              ขุนชอน            ชั้นม.4/7       เลขที่ 30
7.นางสาวชนิตา                  มะละ                 ชั้นม.4/ 7     เลขที่31
8.นางสาวอมลวรรณ           ด่านกลาง          ชั้นม.4/7       เลขที่33
9.นางสาวศรีกานดา             ยี่จอหอ             ชั้นม.4/7       เลขที่43
10.นางสาวปวีณา                 เชาว์กลาง         ชั้นม.4/7       เลขที่49

เสนอ
คณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
อำเภอโนนสูง        จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
                                                                                                                                   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น