วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

(6)

วิชาศิลปะ
จดบันทึกและเผยแพร่ การทำให้ดนตรีไทยสืบทอดต่อไปถึงรุ่นหลังอีกวิธีหนึ่ง คือ การจดบันทึกประวัติความเป็นมา วิธีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีแต่ละชนิด วิธีการบรรเลง และโน้ตเพลงต่างๆ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้ามาก สามารถบันทึกและส่งต่อ หรือเผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจศึกษาได้ทั่วโลก วิธีการที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะช่วยทำให้ดนตรีไทยเป็นที่รู้จัก เมื่อมีผู้สนใจย่อมนำไปเผยแพร่บอกต่อกัน ทำให้ดนตรีไทยคงอยู่และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ การศึกษารายวิชาต่างๆในปัจจุบันจำเป็นต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่ควรรู้ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของชีวิต การเรียนวิชาต่างๆเหล่านั้นสามารถนำดนตรีไทยเข้าไปบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาสาระได้ง่าย อีกทั้งยังทำให้นักเรียนสนุกสนานกับบทเรียน เช่น การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อาจแต่งบทขับร้องให้เกี่ยวข้องกับสูตรต่างๆในการคำนวณใช้ทำนองเพลงไทยที่ง่ายๆ และสนุกสนานในการขับร้องจะช่วยให้นักเรียนจำสูตรต่างๆ และสามารถคำนวณได้ถูกต้อง ถ้าเป็นการเรียนวิชาพลศึกษาก็สามารถนำเพลงไทยที่มีจังหวะสนุกสนานทำท่าทางประกอบได้ เช่น เพลงค้างคาวกินกล้วย เป็นต้น                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                
            7.   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. อาหารคืออะไร
ตอบ คือสิ่งที่มนุษย์กิน ดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอและทำให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดำเนินการไปอย่างปกติซื่งรวมถึงนำด้วย ดังนั้นอาหารประจำวันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องประกอบด้วยอาหารหลายๆอย่าง เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน อาหารจำเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ เช่น อากาศที่เราหายใจเข้าไป เลือด นำเกลือหรือยาฉีดที่แพทย์จัดให้ก็นับว่าเป็นอาหารด้วยโภชนาการ หมายถึง ความต้องการของสารอาหาร การเปลียนแปลงของอาหารในร่างกายและร่างกายเอาสารไปใช้อะไรบ้าง ตลอดจนถึงการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย
2.อาหารมีกี่หมู่อะไรบ้าง
ตอบ  มี 5 หมู่ คือ
               หมู่ที่ 1 เรียกว่า นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้ง และงานให้สารอาหารโปรตีน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
              หมู่ที่ 2 เรียกว่า ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น