วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

                                                                                                                                                        (ง)

                        2.  ความพึงพอใจในการดำเนินงานมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด
                        ข้อค้นพบใหม่ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาโครงงานนี้คือ
1.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2.มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน
3.มีความภูมิใจในผลงานของตน
(เป็นข้อมูลที่นักเรียนไม่เคยได้รับรู้มาก่อนให้บันทึกตามจริง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น