วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

            (9)
2.   ขั้นตอนดำเนินการ
            2.1  สำรวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เกี่ยวกับ
น้ำพริกกุ้งเสียบ
            2.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
            2.3  ฝึกปฏิบัติ/บันทึกข้อมูล/ถ่ายภาพเกี่ยวกับน้ำพริกกุ้งเสียบ
            2.4  ประเมินความพึงพอใจ
            2.5  นำข้อมูลมาเขียนรายงาน 5 บท และนำเสนอโครงงาน

3.  ขั้นตอนการประเมินผล
            3.1   นักเรียนร่วมกันประเมินผลด้านกระบวนการทำงาน (Process)  5 คะแนน
            3.2   ผู้ปกครองร่วมกันประเมิน ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)   5 คะแนน
            3.3   ครูประเมินผลด้านความรู้   (Knowledge)  10  คะแนน
                        ในวันประเมินผลด้านความรู้ นักเรียนได้นำมาเสนอด้วยวาจาและในรูปของรายงาน 5 บท, แผงโครงงาน แผ่นพับ และ ชิ้นงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น