วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555


(33)

3.   ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดทำโครงงาน และเป็นการประเมินด้านกระบวนการ 
 (P = Process)
                        ค่าเฉลี่ยของคะแนน                 เท่ากับ 4          (เต็ม 5 คะแนน)
                        ความหมายของค่าคะเฉลี่ย      เท่ากับ             มีความพึงพอใจ 4

4.  ผลการประเมินของผู้ปกครอง  ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือเจตคติ  (A  =  Attitude)
                        ค่าเฉลี่ยของคะแนน                 เท่ากับ 4          (เต็ม 5 คะแนน)
                        ความหมายของค่าคะเฉลี่ย      เท่ากับ             มีความพึงพอใจ  4
5.  ประเมินผลด้านความรู้
                        ค่าเฉลี่ยของคะแนน                 เท่ากับ 8          (เต็ม 10  คะแนน)
                        ความหมายของค่าคะเฉลี่ย      เท่ากับ             มีความพึงพอใจ  8
            (นำผลการประเมินจากการประเมินของครูในวันจัดกิจกรรมบูรณาการมาใส่)

6.ข้อค้นพบใหม่ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาโครงงานนี้(ตามความเป็นจริง) คือ

ให้รู้วิธีการทำน้ำพริกของแต่ละภาคและได้เรียนรู้จากกลุ่มที่เราศึกษาน้ำพริกกุ้งเสียบ

7.  ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ควรมีเวลาให้มากกว่านี้ในการทำโครงงาน

8.  นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างไรกับโครงงานของนักเรียน (อธิบาย)

เพื่อที่เราจะได้มีวิธีการทำทำให้เราสามารถมีกินมีอยู่อย่างพอเพียง


                                                                                                                                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น