วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
                                                                                                                                     
โครงงานน้ำพริกกุ้งเสียบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่31/44
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มผู้ศึกษา
1.นายพรหมโชติ               สาระบุตร         ชั้นม.4/7        เลขที่ 16
2.นายสาธิต                       เดือนกลาง        ชั้นม.4/7        เลขที่ 19
3.นายอมรเทพฤทธิ์           เทียมกระโทก    ชั้นม.4/7       เลขที่ 23
4.นางสาวกานพลู               ยศกลาง            ชั้นม.4/7       เลขที่ 28
5.นางสาวจิรวรรณ              ดกกลาง           ชั้นม..4/7      เลขที่ 29
6.นางสาวจิราภรณ์              ขุนชอน            ชั้นม.4/7       เลขที่ 30
7.นางสาวชนิตา                  มะละ                 ชั้นม.4/ 7     เลขที่31
8.นางสาวอมลวรรณ           ด่านกลาง          ชั้นม.4/7       เลขที่33
9.นางสาวศรีกานดา             ยี่จอหอ             ชั้นม.4/7       เลขที่43
10.นางสาวปวีณา                 เชาว์กลาง         ชั้นม.4/7       เลขที่49

เสนอ
คณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
อำเภอโนนสูง        จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
                                                                                                                                   


(ก)
     คำนำ
 กลุ่มผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงงานบูรณาการเรื่อง น้ำพริกกุ้งเสียบ
ในหน่วยบูรณาการ    น้ำพริกสารพัดนึก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยกลุ่มผู้ศึกษาได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลในการจัดทำโครงงาน  จากชุมชน/หมู่บ้าน ชื่อภูมิปํญญาที่สอบถามข้อมูลคือนางศิริพร    มะละ  ตั้งอยู่บ้านเลขที่62      หมู่บ้าน       หนองอ้อ        ตำบล      เมืองปราสาท
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  โครงงานนี้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินด้วยดีโดยความร่วมมือกันของผู้จัดทำโครงงานภายในกลุ่ม  และมีผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงานประกอบด้วย คณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  และโครงงานนี้กลุ่มผู้ศึกษาหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
                                                                                                                             

                                                                                                       กลุ่มผู้ศึกษา
                                                                          กลุ่มที่31/44นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
                                                                                                 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
                                                                                                        กันยายน 2555


                                                                                                                                                (ข)
สารบัญ
                        เรื่อง                                                                                                           หน้า
           คำนำ                                                                                                                                           
          สารบัญ                                                                                                                                    
บทคัดย่อ                                                                                                                    
            บทที่ 1  บทนำ                                                                                                             1
            บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                        3
            บทที่  3  วิธีการดำเนินงาน                                                                                          7
            บทที่  4   ผลการศึกษา                                                                                                 9
            บทที่  5   สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ                                                             16
       ภาคผนวก                                                                                                                    18
                       - รายชื่อครูที่เป็นคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                             19
                   -  รูปการจัดกิจกรรม                                                                                       20

                                                                                                                                                         (ค)
                                                                        บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง              น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา                 กลุ่มที่ 31/44 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                    โรงเรียนโนนสูงศรีธานี   อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
เวลาที่ดำเนินการ         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
--------------*************--------------
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  น้ำพริกกุ้งเสียบ
ของกลุ่มที่31/44 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ดำเนินการจัดทำโครงงานบูรณาการ
มีวัตถุประสงค์คือ   1.  เพื่อศึกษา น้ำพริกกุ้งเสียบ  ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  และ  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในน้ำพริกกุ้งเสียบ ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   การดำเนินงานนี้ ผู้ศึกษา โดยกลุ่มได้มีขั้นตอนการดำเนินงานคือ  รวมกลุ่มกันดำเนินงาน  สืบค้นข้อมูลจากชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนชื่อ หนองอ้อ   บ้านหนองอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นนำมาเสนอในวันกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียน โดยนำเสนอด้วยวาจา นำเสนอในรูปของเอกสาร และ แผนโครงงานจากนั้นนำมาเสนอในวันกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียน  โดยนำเสนอด้วยวาจา นำเสนอในรูปแบบเอกสาร   และแผนโครงงาน มีผู้ประเมินผลประกอบด้วย นักเรียนประเมินด้วยตนเองในส่วนของกระบวนการทำงานผู้ปกครองประเมินในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม และครูในส่วนของด้านความรู้มีผลการศึกษา พบว่า
1.            น้ำพริกกุ้งเสียบ   ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  มีขั้นตอนจัดทำ ดังนี้
1.             วางแผนการทำงาน
                        ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                        ศึกษาชิ้นงาน
2.            ลงมือปฎิบัติงาน
3.            สรุปผลงาน
4.            เสนอผลงาน จัดป้ายแสดงโครงงาน
                                                                                                                                                        (ง)

                        2.  ความพึงพอใจในการดำเนินงานมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด
                        ข้อค้นพบใหม่ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาโครงงานนี้คือ
1.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2.มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน
3.มีความภูมิใจในผลงานของตน
(เป็นข้อมูลที่นักเรียนไม่เคยได้รับรู้มาก่อนให้บันทึกตามจริง)

                                                                                                                                                
                                         (1)
บทที่ 1
บทนำ

1.   ความสำคัญและเหตุผลในการจัดทำโครงงาน
               ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากคนชุมชนบ้านหนองอ้อ  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เหตุผลที่เลือกผลิตภัณฑ์นี้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตง่าย        
วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีอยู่ภายในชุมชน

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อศึกษา น้ำพริกกุ้งเสียบ ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
            2.2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน น้ำพริกกุ้งเสียบ  ในเขตอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา  
3.   เป้าหมายของการศึกษา
            3.1  ศึกษาเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
มีรายละเอียดที่ศึกษาประกอบด้วย   จากชุมชนหนองอ้อ
            3.2  ระยะเวลาที่ทำการศึกษา
                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
            3.3  สถานที่ดำเนินงาน
                    3.3.1  ดำเนินงานศึกษาหาความรู้จาก
นางศิริพร    มะละ  บ้านเลขที่  62 หมู่ 3 บ้านหนองอ้อ ตำบลเมืองปราสาท       อำเภอโนนสูง     จังหวัดนครราชสีมา           
                    3.3.2  นำเสนอโครงงาน ที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
                       


(2)
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            4.1   ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
            4.2   ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานบูรณาการ
            4.3   ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานไปเป็นแนวทางการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้