วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

(ก)
     คำนำ
 กลุ่มผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงงานบูรณาการเรื่อง น้ำพริกกุ้งเสียบ
ในหน่วยบูรณาการ    น้ำพริกสารพัดนึก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยกลุ่มผู้ศึกษาได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลในการจัดทำโครงงาน  จากชุมชน/หมู่บ้าน ชื่อภูมิปํญญาที่สอบถามข้อมูลคือนางศิริพร    มะละ  ตั้งอยู่บ้านเลขที่62      หมู่บ้าน       หนองอ้อ        ตำบล      เมืองปราสาท
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  โครงงานนี้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินด้วยดีโดยความร่วมมือกันของผู้จัดทำโครงงานภายในกลุ่ม  และมีผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงานประกอบด้วย คณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  และโครงงานนี้กลุ่มผู้ศึกษาหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
                                                                                                                             

                                                                                                       กลุ่มผู้ศึกษา
                                                                          กลุ่มที่31/44นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
                                                                                                 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
                                                                                                        กันยายน 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น