วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

                                                                                                                                                
                                         (1)
บทที่ 1
บทนำ

1.   ความสำคัญและเหตุผลในการจัดทำโครงงาน
               ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากคนชุมชนบ้านหนองอ้อ  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เหตุผลที่เลือกผลิตภัณฑ์นี้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตง่าย        
วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีอยู่ภายในชุมชน

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อศึกษา น้ำพริกกุ้งเสียบ ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
            2.2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน น้ำพริกกุ้งเสียบ  ในเขตอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา  
3.   เป้าหมายของการศึกษา
            3.1  ศึกษาเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
มีรายละเอียดที่ศึกษาประกอบด้วย   จากชุมชนหนองอ้อ
            3.2  ระยะเวลาที่ทำการศึกษา
                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
            3.3  สถานที่ดำเนินงาน
                    3.3.1  ดำเนินงานศึกษาหาความรู้จาก
นางศิริพร    มะละ  บ้านเลขที่  62 หมู่ 3 บ้านหนองอ้อ ตำบลเมืองปราสาท       อำเภอโนนสูง     จังหวัดนครราชสีมา           
                    3.3.2  นำเสนอโครงงาน ที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
                       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น