วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

                                                                                                                                                         (ค)
                                                                        บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง              น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา                 กลุ่มที่ 31/44 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                    โรงเรียนโนนสูงศรีธานี   อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
เวลาที่ดำเนินการ         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
--------------*************--------------
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  น้ำพริกกุ้งเสียบ
ของกลุ่มที่31/44 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ดำเนินการจัดทำโครงงานบูรณาการ
มีวัตถุประสงค์คือ   1.  เพื่อศึกษา น้ำพริกกุ้งเสียบ  ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  และ  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในน้ำพริกกุ้งเสียบ ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   การดำเนินงานนี้ ผู้ศึกษา โดยกลุ่มได้มีขั้นตอนการดำเนินงานคือ  รวมกลุ่มกันดำเนินงาน  สืบค้นข้อมูลจากชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนชื่อ หนองอ้อ   บ้านหนองอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นนำมาเสนอในวันกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียน โดยนำเสนอด้วยวาจา นำเสนอในรูปของเอกสาร และ แผนโครงงานจากนั้นนำมาเสนอในวันกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียน  โดยนำเสนอด้วยวาจา นำเสนอในรูปแบบเอกสาร   และแผนโครงงาน มีผู้ประเมินผลประกอบด้วย นักเรียนประเมินด้วยตนเองในส่วนของกระบวนการทำงานผู้ปกครองประเมินในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม และครูในส่วนของด้านความรู้มีผลการศึกษา พบว่า
1.            น้ำพริกกุ้งเสียบ   ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  มีขั้นตอนจัดทำ ดังนี้
1.             วางแผนการทำงาน
                        ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                        ศึกษาชิ้นงาน
2.            ลงมือปฎิบัติงาน
3.            สรุปผลงาน
4.            เสนอผลงาน จัดป้ายแสดงโครงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น