วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

                                                                                                                                                      (12)
3.   ผลการประเมินของผู้ปกครอง
            ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือเจตคติ โดยพิจารณา
จากการตั้งในทำงาน การมีวินัย  ความรับผิดชอบในการทำของนักเรียน
มีผลการประเมินของผู้ปกครอง ดังนี้
ที่
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การตั้งใจทำงาน

2
การขออนุญาตผู้ปกครองไปทำกิจกรรม

3
กลับบ้านตรงเวลา

4
การมีวินัย

5
ทำกิจกรรมแล้วเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย

รวม (กี่ข้อ)

ใส่เลขที่ถูกเลือกซ้ำมากที่สุด

ความพึงพอใจของเลขที่ถูกเลือกคือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น