วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

(8)
                                                                     บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

            การศึกษาเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา ได้กำหนดขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

1.   ขั้นเตรียมการ
            1.1  จัดทำข้อสอบก่อนเรียน 13 ข้อ
            1.2  ศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาที่ครูผู้สอนได้ร่วมจัดทำหน่วยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
            1.3  รวมกลุ่มกันจัดทำโครงงานบูรณาการ ในหน่วยการเรียนรู้ น้ำพริกสารพัดนึกโดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม10 คน
ประกอบด้วย
  1.นายพรหมโชติ                           สาระบุตร                 ชั้นม.4/7     เลขที่16
  2.นายสาธิต                                    เดือนกลาง                ชั้นม.4/7     เลขที่19
  3.นายอมรเทพฤทธิ์                        เทียมกระโทก           ชั้นม.4/7     เลขที่23
  4.นางสาวกานพลู                           ยศกลาง                    ชั้นม.4/7     เลขที่28
  5.นางสาวจิรวรรณ                         ดกกลาง                    ชั้นม.4/7     เลขที่29
  6.นางสวาจิราภรณ์                         ขุนชอน                     ชั้นม.4/7      เลขที่30
  7.นางสาวชนิตา                             มะละ                         ชั้นม.4/7     เลขที่31
  8.นางสาวอมลวรรณ                     ด่านกลาง                    ชั้นม.4/7     เลขที่33
  9.นางสาวศรีกานดา                      ยี่จอหอ                        ชั้นม.4/7     เลขที่43
 10.นางสาวปวีณา                         เชาว์กลาง                     ชั้นม.4/7      เลขที่49
         1.4  ตั้งชื่อโครงงานเรื่อง         น้ำพริกกุ้งเสียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น