วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

   (11)
2.   ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดทำโครงงาน และเป็นการประเมินด้านกระบวนการ
     (P = Process)
            คำชี้แจง กลุ่มนักเรียนร่วมกันประเมิน ใส่เครื่องหมาย   /  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียน              ระดับ    5         ความพึงพอใจมากที่สุด
                                                ระดับ    4         ความพึงพอใจมาก
                                                ระดับ    3         ความพึงพอใจปานกลาง
                                                ระดับ    2         ความพึงพอใจน้อย
                                                ระดับ    1         ความพึงพอใจ
ที่
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การรวมกลุ่มของนักเรียน
      /
2
การร่วมกันสืบค้นข้อมูล

      /3
กระบวนการคิดสร้างสรรค์งาน

      /4
การแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่ม


     /


5
การจัดทำเอกสาร
      /
รวม (กี่ข้อ)
      2
     2
     1


ใส่เลขที่ถูกเลือกซ้ำมากที่สุด
 5-4
ความพึงพอใจของเลขที่ถูกเลือกคือ
 5ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น