วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

(2)
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            4.1   ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
            4.2   ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานบูรณาการ
            4.3   ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานไปเป็นแนวทางการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น